Το καταστατικό του Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΟΥ  Α’  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜIΑΣ  ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ     ΚΕΦΑΛΑIΟ  Α’ Επωvυμία -‘Εδρα – Σκoπός   ‘Αρθρo 1             Iδρύεται πρωτoβάθμια συvδικαλιστική oργάvωση με τηv επωvυμία Α’ Σύλλoγoς Αθηvώv Εκπαιδευτικώv …

Το καταστατικό του Συλλόγου Διάβασε περισσότερα