ΔΟΕ: Άσκηση πιέσεων προς τους Συλλόγους Διδασκόντων για την παράνομη επανάληψη των ειδικών συνεδριάσεων – Παράνομες αποφάσεις Διευθυντών/ντριών

Συνάδελφοι,

            επειδή καταγγέλλεται προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η άσκηση έντονης πίεσης από  κάποια στελέχη της εκπαίδευσης και ακόμα χειρότερα η παράνομη επίδοση πράξης ανάθεσης διευθυντών/ντριών προς τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που υπερασπίζονται τις νόμιμες αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων οι οποίες έχουν ληφθεί εντός του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις χρονικού ορίου (το οποίο έχει παρέλθει), το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει τα παρακάτω:

  • Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων (μέχρι και 20 Οκτωβρίου) έχει παρέλθει και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Η εγκύκλιος του Γ.Γ. δεν μπορεί να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως η επανάληψη της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
  • Αν παρόλα αυτά η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, παρανόμως, εμμένει στην επανάληψη της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, οι συνάδελφοι προσέρχονται και δηλώνουν προκειμένου να καταχωρηθεί στο πρακτικό ότι η συνεδρίαση αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενώ μοναδική έγκυρη και νόμιμη απόφαση είναι αυτή που έχει ήδη ληφθεί με την Υπ. Αριθμ. …. πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, βάσει της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των Φάσεων 1 και 2 καθώς και ο ορισμός συντονιστών/στριών.
  • Στην ακραία περίπτωση που η Διεύθυνση του σχολείου λειτουργώντας προδήλως παράνομα, προχωρήσει σε πράξη ανάθεσης προς τους εκπαιδευτικούς, εκείνοι καταθέτουν ομαδική δήλωση στο πρωτόκολλο του σχολείου όπου αναγράφονται τα παρακάτω:

«Η πράξη σας είναι προδήλως παράνομη διότι έχει παρέλθει ο χρόνος για την πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης όπως ορίζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Το μοναδικό αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει στόχους, σχέδια δράσης, τα κείμενα που θα αναρτηθούν και τους συντονιστές είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη συνεδριάσει και αποφασίσει επ’ αυτών εντός του εκ του νόμου οριζόμενου χρόνου. Επομένως η πράξη σας αφενός προέρχεται από αναρμόδιο όργανο και αφετέρου είναι αντίθετη προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του νόμου 3528/07 σας δηλώνουμε ότι καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση της προδήλως παράνομης αυτής εντολής, επιφυλασσόμενοι/ες  παντός νομίμου δικαιώματός μας.».

 

Ανακοίνωση για τις παράνομες πιέσεις στους Συλλόγους Διδασκόντων