Πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Π.Ε.

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, στις 7 μ.μ. στο 2ο Δ.Σχ. Ζωγράφου. Η ημέρα συνεδρίασης μπορεί να αλλάξει μετά από συνενόηση των μελών του Δ.Σ.

 

Τα θέματα της Η.Δ. κοινοποιούνται από τον πρόεδρο δυο τουλάχιστον μέρες πριν. Θέματα Η.Δ. μπορεί να βάλει κάθε μέλος του Δ.Σ. ή και όποιος –α συνάδελφος/μέλος μας, ή φορέας της περιοχής μας. Τα μη μέλη του Δ.Σ. παίρνουν το λόγο πριν ή μετά τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ. και όχι κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους.

 

Βασικό πλαίσιο προσανατολισμού του Δ.Σ. είναι η υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. Στη βάση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. συντάσσονται τα ενημερωτικά δελτία και οι ανακοινώσεις  του Συλλόγου.

 

Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται για να αντιμετωπιστούν έκτακτα ζητήματα με βάση και τις κείμενες διατάξεις του καταστατικού.

 

Έκτακτες ανακοινώσεις για τρέχοντα ζητήματα μπορούν να εκδίδονται μετά από συνενόηση των μελών του Δ.Σ. και αφού έχει προηγηθεί η αποστολή του κειμένου της ανακοίνωσης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να αποστείλλουν τις παρατηρήσεις τους, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους στο προεδρείο.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τα σχολεία ευθύνης τους για τις αποφάσεις του Δ.Σ. και να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου ή της ΑΔΕΔΥ.

 

Ο Σύλλογός μας με αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχει και πρωταγωνιστεί στις συσκέψεις και τις πρωτοβουλίες του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων και του Συντονισμού Συλλόγων Π.Ε. – ΕΛΜΕ. Το προεδρείο ή όποιος συνάδελφος συμμετέχει στις εν λόγω διαδικασίες υποχρεούται να ενημερώνει το ΔΣ για τις προτάσεις που κατατίθενται και τις πρωτοβουλίες που δρομολογούνται.

 

Στα πλαίσια του Συλλόγου συγκροτούνται και λειτουργούν επιτροπές για την καλύτερη λειτουργία του και την προώθηση των σκοπών του. Τέτοιες επιτροπές για την επόμενη περίοδο, προτείνουμε να είναι οι επιτροπές αλληλεγγύης σε επίπεδο Ζωγράφου και Αμπελοκήπων και η πολιτιστική επιτροπή.

 

Όλες αυτές οι επιτροπές λειτουργούν με σχετική αυτονομία στα πλαίσια των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και λογοδοτούν τακτικά σε αυτά τα όργανα.

 

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στις ΔΕΠ, εκφράζουν τις θέσεις του Συλλόγου όπως αυτές εκφράζονται από τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ και λογοδοτούν τακτικά σε αυτά τα όργανα. Δεν υπερψηφίζουν σε καμιά περίπτωση παραχώρηση χώρων σε ιδιωτικούς φορείς ή για κερδοσκοπικούς λόγους εκτός εαν – κατ’ εξαίρεση – για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρξει αντίθετη απόφαση του Συλλόγου. Επίσης, δεν υπερψηφίζουν σε καμιά περίπτωση υποβιβασμό ή συγχώνευση σχολικών μονάδων εκτός εαν – κατ’ εξαίρεση –  για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρξει αντίθετη απόφαση του Συλλόγου.

 

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του.

 

Τα υλικά του Συλλόγου (ενημερωτικά, ανακοινώσεις, κλπ.) τυπώνονται και διανέμονται με έξοδα του Συλλόγου.